Realizovani projekti

Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda

Projekat se realizuje uz podršku programa SENSE koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)”

Učešće javnosti i udruženja građana u donošenju odluka koje se tiču životne sredine ima dobro utemeljenje u zakonodavstvu Republike Srbije, naročito u Zakonu o zaštiti životne sredine.  Prema navodima Strategija za primenu Arhuske konvencije    svest o mogućnostima za učešće u odlučivanju (u vidu javnih rasprava, foruma, fokus grupa,...) nije dovoljno razvijena, a same instrumente za komunikaciju treba dalje razvijati. Saradnja među sektorima i na različitim nivoima (državnom, pokrajinskom, lokalnom) nije dovoljno razvijena da bi se procedure vezane za učešće javnosti mogle efikasno sprovoditi. Oni koji donose odluke retko smatraju učešće javnosti na bilo kom nivou ključnim elementom za donošenje dobrih i legitimnih odluka, a kapaciteti u domenu zaštite životne sredine su posebno mali na lokalnom nivou. Osim toga, nivo znanja i veština udruženja koje se bave životnom sredinom potrebnih za učešće u donošenju odluka je, u većini slučakeva, veoma nizak. Projekat doprinosi smanjenju navedenih problema kroz uspostavljanje funkcionalnih i održivih mehanizama za dijalog između civilnog sektora i donosioca odluka.

Imajući u vidu posledice od nedavnih poplave, a koje su direktno povezane pre svega sa sektorom životne sredine, ali  i svim društveno-ekonomskim sektorima, uloga civilnog sektora, kao partnera lokalnim vlastima i svim ostalim subjektima zaštite životne sredine na svim nivoima, ne sme biti zanemaren u procesu otklanjanja posledica, ali i prevencije katastrofalnih posledica ovakvih događaja kroz učešće u izradi planova za upravljanje prirodnim hazardom.

Jedna od glavnih aktivnosti projekta je izrada Plana Upravljanja rizikom od prirodnog hazarda za teritorije opština Mali Zvornik i Ljubovija.
U izradi Plana Upravljanja rizikom od prirodnog hazarda učestvovaće i zainteresovane strane (predstavnici lokalnih samouprava i civilnog sektora), teningom i konsultativnim procesom.

 

Vodič za primenjenu ekologiju

Primenjena ekologija ima za cilj da proučavanjem zakonomernosti i kauzalnih odnosa između ekoloških i biotičkih uslova sredine sa jedne strane i antropogenih uticaja sa druge, utvrdi optimalne uslove održanja i korišćenja biotičkih resursa.

 

Projekat: Vodič za primenjenu ekologiju

Primenjena ekologija ima za cilj da proučavanjem zakonomernosti i kauzalnih odnosa između ekoloških i biotičkih uslova sredine sa jedne strane i antropogenih uticaja sa druge, utvrdi optimalne uslove održanja i korišćenja biotičkih resursa.

Zastupljena literatura u oblasti očuvanja i unapređenja životne sredine se odnosi najčešće na specifične oblasti pokrivajući probleme i uzroke nastanka problema. Postoji velika potreba za literaturom koji bi bio korisna kako za formalno obrazovanje, tako i za neformalno obrazovanje svih zainteresovanih koji se bave pitanjima životne sredine, naročito za dostupnim i transparentnim publikacijama koju zainteresovani mogu preuzeti.

Danas se u Srbiji veliki broj organizacija civilnog društva bavi pitanjima zaštite životne sredine, na mnogim fakultetima su uvedeni smerovi zaštite životne sredine i predmeti poput primenjene ekologije, razvijaju se nove tehnike i tehnologije remedijacije, rekultivacije i dobre poljoprivredne prakse, kao i planiranja u životrnoj sredini (modelovanje i sl.).

Svrha projekta
Unapređenje znanja svih onih koji se bave pitanjima zaštite životne sredine o primenjenoj ekologiji.

Ciljevi projekta
1. popularizacija primenjene ekologije kao oblasti koja obuhvata širok spektar aktivnosti usmerenih na zaštitu, planiranje i unapređenje kvaliteta životne sredine,  
2. kreiranje i promocija edukativnog materijala (vodiča) za: 
-  studente koji studiraju fakultet za primenjenu ekologiju i srodne fakultete/studijske programe,
- civilni sektor koji se bavi oblastima zaštite životne sredine 
- privatni sektor koji se bavi oblastima zaštite životne sredine i razvojnim projektima/procesima,
- zaposlene u zaštićenim područjima.
3. distribucija edukativnog materijala ka široj zainteresovanoj javnosti

Via Danubii

Kreiranje i promocija turističke rute Via Danubi prekograničnog regiona Banja Herkulane – Veliko Gradište, uključujući rehabilitaciju Rimske ulice – Via Danubii

Projekat je realizovan u okviru prekogranične saradnje Rumunija Srbija – CBC Romania Serbia. Realizovale su ga opštine Baile Herculana u Rumuniji i opština Veliko Gradište u Srbiji.

Svrha projekta

Projekat Via Danubii treba da stimulše globalni privredni rast u prekograničnom regionu Rumunija-Srbija.  Projekat ima za cilj da stimuliše ekonomske aktivnosti 400 različitih privrednih subjekata, u cilju održive i izbalansirane ekonomije u prekograničnom regionu, sa direktnim uticajem na podizanje kvaliteta života  33.029 stanovnika iz Banje Herkulane i Velikog Gradišta.

 Ciljevi projekta:

 • Podizanje konkurentnosti  turističkih destinacija Banja Herkulane i Veliko Gradište, povećanjem broja turista za 5% -  kreiranjem prekogranične turističke rute “Via Danubiii”
 • Poboljšati pristup za 8 rimskih turističkih atrakcija u pograničnoj tematskoj ruti Via Danubii, rehabilitacijom “Rimske ulice” – Banja Herkulane
 • Diverzifikacija prekograničnih proizvoda i usluga iz pograničnog regiona Banja Herkulane-Veliko Gradište stvaranjem 7 novih privrednih subjekata u oblasti turizma.

Projektne aktivnosti

 • - Razvoj zajedničke regionalne strategije o održivom razvoju i promociji turizma zasnovanog na zajedničkim karakteristikama rimske kuture u dunavskom pograničnom regionu.
 • - Razvoj brenda Via Danubii u cilju poboljšanja atraktivnosti turizma u regionu.
 • - Pripremne aktivnosti za osnivanje Regionalnog koordinacionog centra Via Danubii, koji ima za cilj promociju
 • - turističkog proizvoda - rimska kultura i civilizacija: izrada biznis plana i priprema formalnih dokumenata (priprema za registraciju, priprema statuta, priprema pravnih dokumenata).
 • - Opremanje centra Via Danubii i opremanje 2 info-punkta: jedan u Viminacijumu i drugi u Banji Herkulane.
 • - Obuka osoblja centra Via Danubii i sprovođenje aktivnosti u okviru centra
 • - Tehničke studije javnih nabavki za rehabilitaciju infrastrukture.
 • - Rehabilitacija lokalnog puta “Rimska ulica”
 • - Priprema strategije za promociju projekta Via Danubi i centra “Via Danubii”
 • - Priprema promotivnih materijala
 • - Aktivnosti promocije projekta i diseminacije projektnih rezultata
 • Fondacija Green Liems je realizovala aktivnosti razvoja brenda Via Danubii u cilju poboljšanja atraktivnosti turizma u regionu kroz kreiranje i organizaciju 3 lokalna i 3 regionalna događaja koji promovišu kulturno istorijski identitet ovog prekograničnog regiona.

Lokalni događaji (Baile Herculane, Viminacium i Veliko Gradišite) su imali za cilj da imformišu širu javnost iz regiona o projektu i projektnim aktivnsotima – kao i o povezivanju ove dve opštine i regiona u jedinstvenu turističku ponudu.

Regionalni događaji su promovisali kulturni ientitet regiona na bazi kulturno istorijskog nasleđa iz doba Rimekse imperije:
Rimski senat
Rimska pijaca
Rimska ulica
Ovi događaji bi trebalo da nastave svoju tradiciju održavanja kao i da prerastaju u tradicionalne regionalne događaje sa dopunama sadržaja.

Jačanje dijaloga civilnog sektora u oblasti primenjene ekologije

Dialogue EU Sebia - info

Projekat je realizovan od strane nevladine organizacije Unika Ekologa UNEKO.
Projekat finansiran od strane EU na IPA budžetkoj liniji 07SER01/12/21 and 08SER01/11/21

Glavni cilj projekta je uspostavljanje direktnog dijaloga ključnih stejkholdera koji se bave zaštitom životne sredine u Srbiji i Evropskoj Uniji.

Specifični ciljevi projekta:

 • Saradnja između ogranizacija civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine Srbije i EU, jačanje kontakata, razmena znanja i iskustava
 • Jačanje kapaciteta orgnizacija civilnog društva u Srbiji uz pomoć EU, na planu politika i zakonodavstva koji se odnose na zaštitu životne sredine
 • Institucionalizacija i saradnja ekološkh OCD u Srbiji i sa ekološkim OCD u Evropi

Tokom projekta realizovano je 13 temtskih savetovanja:

 • 1. Evropski standardi i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa evropskim
 • 2. Urbana ekologija
 • 3. Ruralna ekologija
 • 4. Energetska efikasnost
 • 5. Degradirani prostori i ekoremedijacije
 • 6. Javno-privatno partnerstvo u zaštiti životne sredine
 • 7. Ekološko-ekonomski instrumenti u zaštiti životne sredine
 • 8. Zaštita životne sredine i kapital životnog prostora
 • 9. Industrija otpada
 • 10. Vodni resursi
 • 11. Namena i održivo korišćenje zemljišta
 • 12. Klimatske promene
 • 13. Eko-turizam

 i 10 regionalnih savetovanja po pitanjima ključnih problema u 10 gradova u Srbiji:

 • - Vršac
 • - Subotica
 • - Sremska Mitrovica
 • - Šabac
 • - Kruševac
 • - Kraljevo
 • - Ub
 • - Vranje
 • - Veliko Gradište
 • - Paraćin

Fondacija Green Limes je realizovala aktivnosti organizacije svih tematskih savetovanja sa obezbeđivanjem eksperata, moderatora i logističke podrške, foto i video dokumentaciju.

 

Vodič za upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima, 2010

 

Donator: Fond za zaštitu životne sredine

Svrha projekta
1. Doprinos obrazovanju upravljača zaštićenih područja i svih ostalih ciljnih grupa koje posredno ili neposredno mogu dati svoj doprinos u dugoročnom očuvanju prirodne baštine i zaštićenih područja Srbije i jačanju ekološke svesti različitih ciljnih grupa (upravljača, učenika, studenata, lokalnog stanovništva, korisnika resursa, nevladinih organizacija, novinara itd.)

Cilj projekta: Sažeto upoznavanje upravljača zaštićenih područja o:
1. Motivima i istorijatu zaštite i očuvanja prirode na globalnom nivou;
2. Međunarodnim smernicama i zakonodavstvom u oblasti zaštite i očuvanja prirode;
3. Prirodnim i stvorenim vrednostima prostora Srbije;
4. Istorijatu zaštite i očuvanja prirode i zaštićenih područja u Srbiji;
5.  Stanju prirodne baštine Srbije
6. Strateškim dokumentima od značaja za zaštitu i očuvanje prirodne baštine i zaštićenih područja Srbije;
7. Nacionalnim zakonodavstvom u oblasti posredne ili neposredne zaštite i očuvanja prirodne baštine i zaštićenih područja Srbije;
8. Pravima, obavezama i mogućnostima upravljača u cilju uspešnijeg upravljanja zaštićenim područjima;
9. Perspektivama očuvanja prirodne baštine i zaštićenih područja Srbije

Aktivnosti:
1.  Izrada publikacije „Vodič za upravljanje zaštićenim područjima“
2. Organizovana prezentacija knjige kroz tematska predavanja namenjena upravljačima zaštićenih područja i drugim ciljnim grupama koje su značajne za očuvanje prirodne baštine i zaštićenih područja Srbije

Program ekološke edukacije za XXI vek u opštinama Jagodina i Paraćin

U saradnji sa Fondom za zaštitu i unapređenje životne sredine Skupštine opštine Jagodina i Eko fondom opštine Paraćin, realizovani su tematski seminari iz Programa ekološke edukacije za XXI vek.

Seminar 1 Nacionalna strategija održivog razvoja i zaštite životne sredine

 • Ekološki izazov, zaštita životne sredine – Prof. dr Boža Dalmacija, Departman za hemiju, prirodno matematički fakultet – Novi Sad
 • Zaštita vodnih resursa, kvaliteta voda i akvatičnih ekosistema – Mr Milena Bečelić, Departman za hemiju, prirodno matematički fakultet – Novi Sad
 • Otpad i zaštita životne sredine – Prof. dr Boža Dalamacija, Departman za hemiju, prirodno matematički fakultet – Novi Sad

Partner: Fond za zaštitu i unapređenje životne sredine SO Jagodina

Seminar 2 Nacionalno ekološko zakonodavstvo

 • Zakon o integralnom upravljanju prirodnim bogatstvima i zaštiti životne sredine – Branislav Božović, sekretar za zaštitu životne sredine
 • Nacionalno zakonodavstvo u oblasti životne sredine – Mira Gucić, dipl. pravnik, Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda

Partner: Fond za zaštitu i unapređenje životne sredine SO Jagodina

Seminar 3 Integralno upravljanje otpadom

 • Informacioni sistemi u upravljanju otpadom – Dušan Jakovljević, Agencija za reciklažu Republike Srbije
 • Integralno upravljanje otpadom – Stana Bjelović, Agencija za reciklažu Republike Srbije

Partner: Eko fond Paraćin

 

               Seminar 4 Nacionalna strategija integralnog upravljanja otpadom

 • Integralno upravljanje otpadom Opštine Paraćin – Vladimir Janković, Eko fond Paraćin
 • Nacionalna strategija upravljanja otpadom – Prof. dr Jordan Aleksić, Green LIMES – Centar za hazard i ekološki menadžment

Partner: Eko fond Paraćin

Katastar prirodnih vrednosti i degradiranih prostora Opštine Kosjerić

Naručilac projekta: Izvršni odbor Skupštine Opštine Kosjerić

Rezime:  Cilj projekta je sistematizacija podataka resursne osnove na teritoriji opštine Kosjerić u bazi podataka u GIS-u i identifikacija degradiranih prostora na teritoriji opštine Kosjerić.

Ključne aktivnosti:

 • Izrada baze podataka,
 • Identifikacija specifičnih prirodnih vrednosti,
 • Sistematizacija postojećih i novih podataka u GIS-u,
 • Identifikacija degradiranoh površina   i sistematizaciju podataka u GIS-u, I
 • Izrada završnog dokumenta.

Integralni katastar zagađivača Opštine Vršac

Integralni katastar zagađivača Opštine Vršac

Partneri: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno matematički fakultet, Departman za hemiju; AAI - Aero Akva Inženjering, Beograd

Naručilac projekta: SO Vršac, Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Rezime: Cilj projekta jeste koncentracija podataka o ukupnom zagađenju životne sredine u jednom javnom registru, čime se obezbeđuje materijalno-tehnička i pravna podloga za formulisanje adekvatnog odgovora lokalne zajednice na probleme zagađenja životne sredine.

Integralni katastar omogućuje lokalnoj zajednici efikasniji i racionalniji nadzor nad sprovođenjem propisa, obezbeđuje uslove za potpuno, blagovremeno i istinito informisanje javnosti, a može da posluži I kao izvor podataka za naučno-istraživački rad, obrazovanje, propagandne aktivnosti itd.

Glavne aktivnosti projekta:

 • laboratorijska i terenska istraživanja,
 • terenska merenja koncentracije štetnih uticaja na vazduh, zemljište i vodu,
 • sistematizacija i analiza postojećih rezultata merenja sa ocenom stepena raspoloživosti podataka, ocenom potrebe za dodatnim merenjima i ocenom mogućnosti projekcije raspoloživih podataka,
 • formiranje metodologije katastra sa projektovanjem baze katastra.

Integralni katastar zagađivača Opštine Paraćin

Naručilac: Opština Paraćin

Partner: Unija ekologa UNEKO,

Rezime: Cilj projekta je koncentracija podataka o ukupnom zagađenju životne sredine u jednom javnom registru, čime se obezbeđuje materijalno-tehnička i pravna podloga za formulisanje adekvatnog odgovora lokalne zajednice na probleme zagađenja životne sredine. Integralni katastar omogućuje lokalnoj zajednici  efikasniji i racionalniji nadzor nad sprovođenjem propisa, obezbeđuje uslove za potpuno, blagovremeno i istinito informisanje javnosti, a može da posluži i kao izvor podataka za naučno-istraživački rad, obrazovanje, propagandne aktivnosti itd.

Glavne aktivnosti:

 • Formiranje upitnika o zagađivačima u životnoj sredini
 • Kreiranje baze podataka u GIS-u
 • Identifikacija svih raspolođivih podataka
 • Identifikacija zagađivača na terenu (GPS i fotodokumentacija)
 • Sistematizacija podataka u bazi
 • Trening predstavnika lokalne zajednice za implementaciju Integralnog katastra zagađivača.

Tim projekta:
Prof dr Jordan Aleksić
Mr Dragan Petrović
Tanja Cupać
Dejan Marković
Leonida Jovković
Vladimir Janković